PRIVACYVERKLARING

1. BEAUTY-AFFAIRS

Beauty-Affairs, gevestigd aan Nassaustraat 12 te 3286 AN Klaaswaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.1 Contactgegevens

Beauty-Affairs
Nassaustraat 12
3286 AN Klaaswaal
Mobiel: +31 (0)6 12 28 67 66
E-mail: info@beauty-affairs.nl
Website: https://www.beauty-affairs.nl

1.2 Functionaris Gegevensbescherming

Lucielle Smit, directeur van Beauty-Affairs, is de Functionaris Gegevensbescherming van Beauty-Affairs. Zij is te bereiken via info@beauty-affairs.nl.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Beauty-Affairs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

2.1 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 1. uw voor- en achternaam;
 2. bedrijfsnaam van uw schoonheidssalon of schoonheidsinstituut;
 3. adresgegevens van uw schoonheidssalon of schoonheidsinstituut;
 4. telefoon- en of mobiel nummer van uw schoonheidssalon of schoonheidsinstituut;
 5. e-mailadres van uw schoonheidssalon of schoonheidsinstituut;
 6. Kamer van Koophandel nummer van uw schoonheidssalon of schoonheidsinstituut;
 7. BTW nummer van uw schoonheidssalon of schoonheidsinstituut;
 8. bankrekeningnummer van uw schoonheidssalon of schoonheidsinstituut;
 9. als u hiervoor schriftelijk (per e-mail) toestemming heeft gegeven, bedrijfsnaam, adresgegevens, links naar de website, facebookpagina, twitter, enz., van uw schoonheidssalon of schoonheidsinstituut op onze website.

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beauty-Affairs verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, zoals een foto van u en/of van uw salon of schoonheidsinstituut op onze website, als u:
– diensten en producten van Beauty-Affairs afneemt;
– als beauty-consulente bij Beauty-Affairs betrokken bent
en hiervoor schriftelijk (per e-mail) toestemming heeft gegeven.

2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beauty-Affairs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. het afhandelen van uw betaling;
 2. als u hiervoor schriftelijk (per e-mail) toestemming hebt gegeven, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 3. u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 4. u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 5. om goederen en diensten bij u af te leveren;
 6. als u, voor het aan u verstrekken van informatie of anderszins, via ons contactformulier op onze website heeft verzocht en toestemming heeft gegeven u te bellen of e-mailen. Omdat Beauty-Affairs haar producten en diensten uitsluitend aan professionals levert en als u (nog) geen klant bent bij Beauty-Affairs, gebruiken wij het door u in het contactformulier ingevulde Kamer van Koophandel nummer om na te gaan of u als professional cq zelfstandige staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 7. introductie van de bij Beauty-Affairs betrokken beauty-consulenten, met het doel dat (eventueel toekomstige) klanten van Beauty-Affairs, bij de betreffende beauty-consulenten informatie over de producten en diensten van Beauty-Affairs kunnen opvragen en/of afspraken kunnen maken over het door de betreffende beauty-consulenten geven van (introductie)trainingen;
 8. aan consumenten bekend maken welke schoonheidssalons en schoonheidsinstituten (verkooppunten) de producten van Beauty-Affairs bij schoonheidsbehandelingen toepassen en voor thuisgebruik verkopen;
 9. Beauty-Affairs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, jaarrekening, enz.

3. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Beauty-Affairs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beauty-Affairs) tussen zit.

4. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Beauty-Affairs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

De onder 2.1 en 2.2 genoemde gegevens bewaren wij zolang u producten en diensten afneemt van Beauty-Affairs en/of als beauty-consulente bij Beauty-Affairs betrokken bent.

Besluit u geen producten en diensten meer af te willen nemen van Beauty-Affairs en/of niet meer als beauty-consulente betrokken te willen zijn bij Beauty-Affairs, dan bewaren wij, vanaf het moment dat u dit schriftelijk (per e-mail) aan Beauty-Affairs kenbaar heeft gemaakt, conform de hiervoor geldende wettelijke bewaartermijnen (belastingaangifte, jaarrekening, eventuele accountantscontrole, enz.), de onder 2.1.1 t/m 2.1.8 genoemde gegevens 7 jaar en zorgen wij dat de gegevens genoemd onder 2.1.9 en 2.2 binnen 5 werkdagen van de website worden verwijderd.

Gegevens die door u zijn ingevuld in het contactformulier op de website en die niet hebben geleid tot de afname van producten en diensten van Beauty-Affairs, bewaren wij, vanaf het moment dat u het contactformulier heeft ingediend, 3 maanden.

5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Beauty-Affairs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beauty-Affairs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Beauty-Affairs gebruikt alleen de onderstaande noodzakelijke cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookie die wij gebruiken is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Het zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Cookiename Provider Type Expiry
PHPSESSID beauty-affairs.nl HTTP Session

 

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beauty-Affairs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beauty-affairs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beauty-Affairs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Beauty-Affairs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@beauty-affairs.nl.

 

Bergschenhoek, 25 mei 2018